ពេលដែលត្រូវយំ ភ្លេងសុទ្ធ pel del trov yum - Tonsaay Karaoke - Musical Instruments

Never missed new instrumental, please subscribe here: http://bit.ly/JoinTonsaayVoice

Singers: Sin Sisamuth
Version: Classical music, musical instruments, guitars, drums, emusic, trumpets, khmer cello, beats, sheet music, Asian instrumental, Khmer, karaoke, instrumental, lyrics sheet, remake version, ភ្លេងសុទ្ធ

Now you can singing and practice your voice with high quality sound through Smartphone and Smart TV without karaoke machine or Music player. Enjoys various beats like (Pop, Bolero, Cha Cha cha, Slow Rock, រាំវង់, រាំក្បាច់, សារ៉ាវ៉ាន់, ឡាំលាវ, កន្ទ្រឹម, តាលុង, Jerk, Disco, Hip Hop, techno) Tonsaay Karaoke is your favorite instrumental channel.

Tech Gears:
Midi controller: Akai MPK Mini MK2
Big controller: M-Audio Keystation 49 ii MK2
Ableton Live 9 Suite
Midi editor software: CalkWalk Sonar X3
Synthesia

Links:
Download Lyrics, Note: http://bit.ly/2juDdyc
Facebook: http://bit.ly/2jm2JDj
Karaoke App on iOS: http://bit.ly/KaraokeAppiOS

Lyrics:

I. ចំរៀងដែលលាក់ទុកមកជាយូរ 
ពេលនេះស្រែកថ្ងូរទ្រហ៊ោទួញយំ 
ទឹកភ្នែកមួយតក់ស្រក់ថ្លែងប្រាប់ខ្ញុំ 
ថាខ្ញុំជាតិនេះមានកម្មស្នេហា 

II. មិនគួរផ្លាស់ចិត្តផ្លាស់ឥតប្រណី 
មិនគួរចិត្តស្រីខ្វះក្តីមេត្តា 
ចិត្តលោភចិត្តហ៊ានលួចមានសង្សារ 
នេះឬដែលថាស្នេហាភក្តី 

R. នឹកឡើងហួសចិត្តហួសគិតមិនដល់ 
ថាចិត្តនិមលស្រាលជាងសំឡី 
វិជ្ជរ៉ាហោះហើរដូចសត្វបក្សី 
មានថ្មីចោលចាស់ផ្លាស់តាមតែចិត្ត 

III. ពេលនេះជាពេលដែលខ្ញុំត្រូវយំ 
ពេលកើតទុក្ខធំក្នុងរឿងជីវិត 
គ្មានសង្ឃឹមទេ ថាបានស្នេហ៍ស្និទ្ធ 
ណ្ហើយទ្រាំគ្រាំចិត្ត តាមកម្មវាសនា 
ចំរៀងមួយម៉ឺនអាល័យ − ភ្លេងសុទ្ធ - ស៊ីន ស៊ីសាមុត - Tonsaay Karaoke - Musical Instruments

ចំរៀងមួយម៉ឺនអាល័យ − ភ្លេងសុទ្ធ - ស៊ីន ស៊ីសាមុត - Tonsaay Karaoke - Musical Instruments

ចំរៀងមួយម៉ឺនអាល័យ − ភ្លេងសុទ្ធ - ស៊ីន ស៊ីសាមុត - Tonsaay Karaoke - Musical Instruments


ស៊ីន ស៊ីសាមុត - វិលវិញអូន ភ្លេងសុទ្ធ - Bolero - vil vinh oun  [Tonsaay Karaoke] Instrumental

ស៊ីន ស៊ីសាមុត - វិលវិញអូន ភ្លេងសុទ្ធ - Bolero - vil vinh oun [Tonsaay Karaoke] Instrumental

ស៊ីន ស៊ីសាមុត - វិលវិញអូន ភ្លេងសុទ្ធ - Bolero - vil vinh oun [Tonsaay Karaoke] Instrumental


Tonsaay Karaoke - ខឹងព្រោះស្រលាញ់ - ស៊ីន ស៊ីសាមុត Kheng Prous Srolanh - Sin Sisamuth HD

Tonsaay Karaoke - ខឹងព្រោះស្រលាញ់ - ស៊ីន ស៊ីសាមុត Kheng Prous Srolanh - Sin Sisamuth HD

Tonsaay Karaoke - ខឹងព្រោះស្រលាញ់ - ស៊ីន ស៊ីសាមុត Kheng Prous Srolanh - Sin Sisamuth HD


ឧត្តម្ភដួងចិត្ត ភ្លេងសុទ្ធ Odom Doung Chet Karaoke   YouTube

ឧត្តម្ភដួងចិត្ត ភ្លេងសុទ្ធ Odom Doung Chet Karaoke YouTube

ឧត្តម្ភដួងចិត្ត ភ្លេងសុទ្ធ Odom Doung Chet Karaoke YouTube


ភ្លេីងគ្មានផ្សែង ភ្លេងសុទ្ធ - plerng kmean pseng [Tonsaay Karaoke] Instrumental

ភ្លេីងគ្មានផ្សែង ភ្លេងសុទ្ធ - plerng kmean pseng [Tonsaay Karaoke] Instrumental

ភ្លេីងគ្មានផ្សែង ភ្លេងសុទ្ធ - plerng kmean pseng [Tonsaay Karaoke] Instrumental


ស្រលាញ់អូនដល់ឆ្អឹង ណូយ វ៉ាន់ណេត ភ្លេងសុទ្ធ - Srolanh Oun Dol Chaung Noy Vanneth - DomPic Karaoke

ស្រលាញ់អូនដល់ឆ្អឹង ណូយ វ៉ាន់ណេត ភ្លេងសុទ្ធ - Srolanh Oun Dol Chaung Noy Vanneth - DomPic Karaoke

ស្រលាញ់អូនដល់ឆ្អឹង ណូយ វ៉ាន់ណេត ភ្លេងសុទ្ធ - Srolanh Oun Dol Chaung Noy Vanneth - DomPic Karaoke


ស្នេហ៍គ្រាដំបូង ណូយ វ៉ាន់ណេត ភ្លេងសុទ្ធ - Sne Krea Dom Bong Noy Vanneth - DomPic Karaoke

ស្នេហ៍គ្រាដំបូង ណូយ វ៉ាន់ណេត ភ្លេងសុទ្ធ - Sne Krea Dom Bong Noy Vanneth - DomPic Karaoke

ស្នេហ៍គ្រាដំបូង ណូយ វ៉ាន់ណេត ភ្លេងសុទ្ធ - Sne Krea Dom Bong Noy Vanneth - DomPic Karaoke


ស្នេហ៍តែបុប្ផា លំនាំបទ កំពង់ចាមកំពង់ចិត្ត ភ្លេងសុទ្ធ - Sne Te Bopha - DomPic Karaoke

ស្នេហ៍តែបុប្ផា លំនាំបទ កំពង់ចាមកំពង់ចិត្ត ភ្លេងសុទ្ធ - Sne Te Bopha - DomPic Karaoke

ស្នេហ៍តែបុប្ផា លំនាំបទ កំពង់ចាមកំពង់ចិត្ត ភ្លេងសុទ្ធ - Sne Te Bopha - DomPic Karaoke


ពេជ្រ ថាណា - សង្សារការចោល ភ្លេងសុទ្ធ songsa ka chol (Tonsaay Karaoke)

ពេជ្រ ថាណា - សង្សារការចោល ភ្លេងសុទ្ធ songsa ka chol (Tonsaay Karaoke)

ពេជ្រ ថាណា - សង្សារការចោល ភ្លេងសុទ្ធ songsa ka chol (Tonsaay Karaoke)